اراک
  • مرکز حرفه آموزی نشاط ( اراک )
    مرکز حرفه آموزی نشاط ( اراک )
    هدف اصلي اینگونه مراکز ، شناسايي و تقويت توانمندي هاي افراد كم توان ذهني؛ كمك به ارتقاي سطح استقلال در زندگي و آماده كردن توانجویان براي ورود به بازار كار است . برنامه ریزی های آموزشی در این مراکز با توجه به سطح توانایی های افراد طراحی و اجرا می شو ...
    اطلاعات موسسه