کارگاه تولیدی و حمایتی کوثر
  • کارگاه تولیدی و حمایتی کوثر
    کارگاه تولیدی و حمایتی کوثر
    در کارگاه تولیدی و حمایتی کوثر واقع در شهر بیرجند ؛ مرکز استان خراسان شمالی ، توانخواهان دارای مشکلات ذهنی ؛ جسمی و حرکتی ؛ ناشنوا و کم بینا در سه کارگاه این مرکز آموزش دیده و به کار مشغولند . این مرکز در حال حاضر با سه کارگاه فعال ؛ در حال آموزش و ...
    اطلاعات موسسه