کلاسهای آموزشی روزهای ، سه شنبه ، چهارشنبه ، پنجشنبه هر هفته ، بار عایت پروتکل های بهداشتی
نمایشگاه آثار نقاشی رضا مالکی نژاد - طیف اتیسم
کارگاه
نمایشگاه