تأثیر تمرینات يکپارچگي حسّي– حرکتی بر رشد حرکات ظریف و درشت کودکان کم توان ذهنی تربیت‌ پذیر
۱۳۹۴/۱۱/۱۷
پایان نامه تأثیر تمرینات يکپارچگي حسّي–  حرکتی بر رشد حرکات ظریف و درشت کودکان کم توان ذهنی تربیت‌ پذیر
خانم لطیفه قاسم پور ، مدرک لیسانس خود را در کاردرمانی ، و مدرک فوق لیسانس خود را با پایان نامه ای با عنوان (تأثیر تمرینات يکپارچگي حسّي–  حرکتی بر رشد حرکات ظریف و درشت کودکان کم توان ذهنی تربیت‌ پذیر) دریافت نموده است.
ایشان اکنون در حال تحصیل در دوره دکترای رفتار حرکتی (گرایش یادگیری حرکتی ، از زیر شاخه های تربیت بدنی و علوم ورزشی ) هستند  .
در 19 سال گذشته به عنوان  کاردرمانگر با کودکان کم توان ذهنی و  CP (فلج مغزی) کار کرده اند .
تاکنون 3 مقاله از موضوع  پایان نامه خود داشته اند که در فصلنامه مطالعات ناتوانی و همچنین فصلنامه توانبخشی چاپ شده.
در مقاله دیگری نیز تصویرسازی ذهنی در سه گروه از ورزشکاران معلول (با معلولیت های جسمی، بینایی و شنوایی) را مورد بررسی قرار داده اند که در "فصلنامه مطالعات ناتوانی "به چاپ رسیده است .  
خانم قاسم پور اجازه انتشار پایان نامه خود  رابرای استفاده علاقمندان و کارشناسان در این سایت داده اند .

در چکیده این پایان نامه آمده است :
 
چکیده:
     هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر تمرینات يکپارچگي حسّي – حرکتی بر رشد مهارتهای حرکتی درشت و ظریف کودکان کم توان ذهنی تربیت پذیر بود . در این مطالعه   نیمه تجربی ، 40 نمونه از مرکز توانبخشی و آموزشی گلهای بهشت شهر ارومیه با میانگین سنی  2.81±8.48 سال و ضریب هوشی 6.81± 30.62 مورد مطالعه قرار گرفتند . از روش نمونه گیری هدفمند استفاده شد. 
از همه کودکان پیش آزمون تبحّر حرکتی برینینکس ازرتسکی  گرفته شد. سپس براساس ضريب هوشي و نمرات پیش آزمون ،  نمونه ها به دو گروه همگن تقسیم شده و به عنوان گروههاي مداخله و كنترل در نظر شدند . هر گروه شامل 10 دختر و 10 پسر بود.تحریکات حسّی و تمرینات  بدنی توسط گروه آزمایش در طی 50 جلسه  تمرین ، هرجلسه 45 دقیقه و 6 بار در هفته تمرین شد .
گروه کنترل از برنامه‌های آموزشی کلاس استفاده نمودند.  سپس از هر دو گروه پس آزمون به عمل آمد.  براي بررسی فرضیه های پژوهش ازآزمون های کلموگروف-اسمیرنوف و U مان ویتنی استفاده شد. تجزیه و تحلیل آماری در SPSS تفاوت معناداری در نمرات پس آزمون مهارتهای حرکتی درشت و ظریف مابین گروه های آزمایش و کنترل نشان داد (p< 0.05). گروه مداخله در هر دو مهارت نمرات بیشتری کسب کرد . این پژوهش نشان داد که تمرینات یکپارچگی حسّی- حرکتی مهارتهای حرکتی درشت و ظریف را بهبود بخشید و این تاثیر به طور قابل توجهی بیشتر از تاثیر برنامه آموزش کلاسی بود.

واژگان کلیدی : یکپارچگی حسّی – حرکتی، مهارتهای حرکتی ظریف، مهارتهای حرکتی درشت، کم توان ذهنی تربیت پذیر
    
 
 
[ ضمیمه ها ]
فایلحجم فایلدانلود
تأثیر تمرینات يکپارچگي حسّي– حرکتی بر رشد حرکات ظریف و درشت کودکان کم توان ذهنی تربیت‌ پذیر.pdf 1/15 MB
چاپ مطلب
دیدگاه ها

شما هم می ‌توانید در مورد این مطلب نظر دهید