با قلم شما [ ارسال مطلب ]

در این بخش شما می توانید در ارتباط با موضوع این وب سایت ، نظرات ، تجربیات ، تصاویر و هر آنچه را که مایلید با دیگران به اشتراک بگذارید را برای ما ارسال فرمایید 
 
 

  • اتاقی که به کارگاه امید تغییر نام داد

    اتاقی برای تماشای تلویزیون وبرگزاری جلسات با والدین وگاها به عنوان غذاخوری برای پرسنل در مرکز گلبرگ وجود داشت، اتاقی که اغلب ساعتها درش بسته بوذ وبرای بچه های مرکز اتاقی مبهم بود. طرح هما مطرح شد ومدیریت محترم مرکز سرکار خانم رحیم بیگی تمام حمایت خ ...