نمونه ها برای سطوح توانائی
  • نمونه هائی برای ایده گرفتن

    تصاویر زیر تنها نمونه هائی از ایده هائی برای نقاشی در سطوح مختلف است . مربیان می توانند بر مبنای این تصاویر موارد مورد نظر خود را از منابع اینترنتی و یا کتب گوناگون انتخاب نمایند . مربیانی که خود توانائی ایده پردازی و طراحی دارند می توانند بر مبن ...